Barion Pixel

Adatvédelmi szabályzat


Cookbooks.hu adatvédelmi nyilatkozata
 
Bevezetés

A Cookbooks.hu, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Cookbooks.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://cookbooks.hu/adatvedelmi-szabalyzatcímen.
 
A Cookbooks.hu fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és a mielőbbi válaszunkkal tiszteljük meg.

A Cookbooks.hu elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Cookbooks.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Cookbooks.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli Törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. Törvény);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 
Definíciók, értelmezések
 
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 
Tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT- állam.


 
Alapelvek a Cookbooks.hu adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  • a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  • b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
  • c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT- államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


 
A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Cookbooks.hu címen elérhető és webshop-al kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Felhívjuk a Cookbooks.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


 
A Cookbooks.hu honlap ügyfeleinek adatai
 
Az adatkezelés céljaa webshop-ba regisztrálás során a Cookbooks.hu szolgáltatásainak teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a regisztrált ügyfelei adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


 
Cookbooks.hu regisztráció

A Cookbooks.hu webshop egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.
 
Az adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a szerződés teljesítése, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, elektronikus hírlevél küldése.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
 
A kezelt adatok köre: partner ID, felhasználónév, jelszó, e-mail cím, név, mobiltelefonszám, szállítási név és cím, számlázási név és cím, valamint a megrendeléssel kapcsolatos adatok.
 
Az adatkezelés időtartama: folyamatos, kivéve, ha a regisztrált ügyfél másképpen nem rendelkezik.

A regisztráció során a következő személyes adatatokat kell megadni:

  • Teljes név: (vezetéknév, keresztnév)
  • Felhasználónév (tetszőlegesen választott)
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Irányítószám
  • Település
  • Cím
  • Hírlevélre feliratkozás (opcionális)
  • Adatvédelmi és felhasználási feltételek elfogadása

Adattovábbítás célja: a szerződés teljesítése, a megrendelések kiszolgálása, számlázás. Adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása. A továbbított adatok köre: partner ID, szállítási név és cím, számlázási név és cím, mobiltelefonszám, e-mail cím, valamint a megrendeléssel kapcsolatos adatok.

 
Nyilvánosságra hozatal: felhasználónév a könyvértékelésnél (későbbiekben, mint szolgáltatás kiegészítés). Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a kártyás fizetésre kijelölt partnere a PayPal. PayPal felé vásárlói adatokat a Cookbooks.hu nem továbbít.
A személyes adatok módosítására és törlésére a regisztrált Cookbook.hu, webshop honlapján, belépés után van lehetőség.

 

Harmadik felek:

 

Tárhely szolgáltató:

SGNEXT Internet Consultancy
Web: sgnext.com
E-mail: info(kukac)sgnext.com

 

Adattovábbítások:

Adattovábbítás címzettjei:

Packet Trans Kft.
A GLS Hungary Kft. szerződött partnere​
H-1239 Budapest,
Ócsai út 1-3.
+36 70 316 5108

 

Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Cookbooks.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


 
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Cookbooks.hu számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyeinek egy része a tárhely szolgáltató szerverein, továbbá a Cookbooks.hu székhelyén található.

A Cookbooks.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A Cookbooks.hu olyan műszaki intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Cookbooks.hu az adatkezelés során megőrzi
 

  • a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz.


A Cookbooks.hu és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a Cookbooks.hu megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


 
Az adatkezelő elérhetősége, adatai:

Név: Fekete Antonio ev. / Cookbooks.hu / Designfood.hu
Web: http://cookbooks.hu
Székhely: 1094, Budapest, Tompa utca 22
Cégjegyzékszám: 24393086
Adószám: 60890704-2-43
Közösségi adószám: HU-60890704
Telefon: +3630-238-66-62
E-mail: info(kukac)cookbooks.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban van

 

Cookbooks.hu Bemutatóterem

1094, Budapest, Tompa utca 22 (Az üzlet bejárata a Tompa és Liliom utcasaroktól néhány méterre, a Liliom utca 44 szám alatt található, a Thomas Hotel melletti üzlet)


Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, e-mailben, írásos formában.

A Cookbooks.hu a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Cookbooks.hu a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben a Cookbooks.hu adatkezelésével kapcsolatban észrevételei, megjegyzései vannak, írjon nekünk az info(kukac)cookbooks.hue-mail címre.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 1 475 7186, +36 1 475 7100
Telefax: +36 1 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu

 

Vagy a Budapesti Békéltető Testületnél:

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Fax: 06 (1) 488 21 86
 

Kelt: 2011. 08. 21.

Utolsó módosítás: 2021.07.30